Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

16:46
insidemylove
16:46
3627 ffd0 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
16:44
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods
insidemylove
16:44
3637 df8f
Reposted fromfoods foods
insidemylove
16:44
7402 0ef3 500
Reposted fromlsm lsm vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:43
7484 39ea
Reposted frompesy pesy vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:43
7135 4de5
Reposted frominspire inspire vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:41
0978 9309
Reposted frompesy pesy vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:41
insidemylove
16:41
insidemylove
16:40
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaunno unno
insidemylove
16:40
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunno unno
insidemylove
16:39
9319 5d9d
Reposted fromlluca lluca vianotengohambre notengohambre
insidemylove
16:38
insidemylove
16:36
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
insidemylove
16:36
insidemylove
16:35
8904 46cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaGirlTiger GirlTiger
insidemylove
16:35
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaGirlTiger GirlTiger
insidemylove
16:35
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
insidemylove
16:34
5688 a0b7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl